eksperimentator

OPIS

Eksperimentator je uradna znanstveno-strokovna revija Društva študentov psihologije Slovenije. Prvič je revija izšla septembra 2016 s podnaslovom študentski znanstveno-raziskovalni prispevki Slovenski psihologije, v letu 2018 pa se je preselila na splet, kar nam omogoča bolj dinamičen način dela in sprotno objavo kakovostnih del študentov psihogije in sorodnih ved ter raziskovalcev na začetku kariere.

Obiščite spletno stran revije: eksperimentator.empirik.si

ISSN

2630-2934 (spletna izdaja)
2464-0379 (tiskana izdaja)

NAMEN IN CILJI

Revijo Eksperimentator izdaja Društvo študentov psihologije Slovenije. V njej objavljamo prispevke z vseh področij psihologije in področij, ki so z njo povezana. Avtorji ali soavtorji prispevkov so večinoma študenti psihologije ali raziskovalci na začetku kariere, ki delujejo na področju psihologije in ki s strokovnega vidika pišejo o problemih, ki sodijo v opredeljeno področje.

Kot je razvidno iz imena revije, skušamo spodbujati eksperimentiranje in dejavnost študentov na področju teoretičnega in empiričnega raziskovanja ter jim ponuditi priložnost, da svoje delo objavijo in tako predstavijo širši (strokovni) javnosti. Skladno s tem smo prizanesljivi glede težav, s katerimi se pri svojem raziskovanju pogosto soočajo študenti oz. raziskovalci na začetku kariere (npr. majhni vzorci, statistično neznačilni rezultati, nevalidirani merski pripomočki), če so raziskovalni načrt, izvedba ter pisanje dovolj kakovostni.

Uredništvo kakovost člankov zagotavlja skozi proces dvojne slepe recenzije. Vsak prispevek, ki ustreza tehničnim zahtevam in sodi v okvir namena in ciljev revije je poslan v oceno recenzentu, ki ne ve, kdo je avtor prispevka (in obratno). Recenzente za vsak prispevek posebej določi uredništvo, prispevki pa so objavljeni na podlagi pozitivnega mnenja recenzenta in po presoji urednika. Prav tako je zaželeno, da so prispevki pripravljeni pod mentorstvom psihologa (ali drugega strokovnjaka) z raziskovalnimi izkušnjami.

VKLJUČENOST V BIBLIOGRAFSKE BAZE

Bibliografski zapisi o vseh objavljenih prispevkih so ustrezno kategorizirani in uvrščeni v slovensko podatkovno zbirko COBISS.SI. Eksperimentator je prav tako indeksiran v dLib in Google Scholar.

UPORABA OBJAVLJENIH ČLANKOV

CC

Avtorji obdržijo vse avtorske pravice, ki se nanašajo na članek, brez omejitev. Vseeno pa z objavo članka v Eksperimentatorju založniku priznajo pravico do (prve) izdaje članka in njegovega posredovanja v uporabljene repozitorije pod pogoji licence Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY; priznanje avtorstva). V skladu z licenco lahko avtorji in drugi uporabniki vsebino distribuirajo, reproducirajo, prilagodijo ter nadgradijo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede vir (avtorja, naslov članka ter revijo, v kateri je bil članek prvič objavljen).

Avtorji založniku z objavo priznajo tudi materialne avtorske pravice reproduciranja in shranitve v elektronski obliki (23. člen ZASP) in dajanja na voljo javnosti (32.a člen ZASP), ki jih potrebujemo za objavo prispevkov v spletnem arhivu dLib.si. Hkrati lahko avtorji članke prosto objavijo v (drugih) spletnih repozitorijih; tako si prizadevamo, da bi bili raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu zainteresiranih bralcev in podpiramo prosto globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov.

POLITIKA ODPRTEGA DOSTOPA

Društvo študentov psihologije Slovenije in uredništvo revije Eksperimentator podpirata iniciativo proste znanosti. Vsi članki revije so brezplačno prosto dostopni (pogoji nadaljnje uporabe so določeni s CC-BY licenco); tako si prizadevamo, da bi bili raziskovalni dosežki dostopni čim širšemu krogu zainteresiranih bralcev in podpiramo prosto globalno izmenjavo raziskovalnih dosežkov.

Časopis deluje v skladu z Budapest Open Access Initiative’s definition of Open Access, ki bralcem omogoča prebiranje, pretakanje, kopiranje, distribuiranje, tiskanje, iskanje in ustvarjanje povezav do polnega besedila člankov ter omogoča njihovo rabo v druge namene, skladne z veljavno zakonodajo.

Objava članka v reviji je brezplačna — avtorjem za objavo članka v reviji ne zaračunavamo nobenih stroškov (npr. stroški obdelave ali objave). Članki so v spletni izdaji revije objavljeni takoj po zaključeni recenziji in sprejemu v objavo ter so dostopni brez embarga.

OPOMBA O UPORABI OSEBNIH PODATKOV

Imena, e-naslovi in drugi podatki, ki jih avtorji posredujejo založniku bodo uporabljeni le za predvidene namene in ne bodo deljeni s tretjimi osebami.

NAVODILA ZA AVTORJE

Eksperimentator objavlja članke v slovenskem in angleškem jeziku s povzetki v obeh jezikih. Članki v večini primerov ne presegajo dolžine 5.000 besed in morajo biti pripravljeni v skladu navodili za avtorje. Kakovost objavljenih člankov zagotavljamo z dvojno slepo recenzijo; tej so podvrženi vsi članki, ki jih uredništvo oceni kot skladne z nameni in cilji ter so tehnično ustrezni. Recenzenti so za vsakega od člankov določeni individualno.

Podrobnejša navodila za avtorje so dostopna na tej strani.